Veríš, že existuje diabol?

Táto otázka vyvoláva u mnohých dnešných kresťanov rozpaky. Niektorí by radi považovali diabla len za akýsi symbol zlých vlastností, ktoré pozorujú u iných ľudí. Ďalší, ktorí majú tradičnú predstavu o jeho existencii, by len ťažko prijali názor, že Satan zohráva v ich každodennom živote vôbec dajakú úlohu. Pre mnoho kresťanov diabol akoby skutočne ani nejestvoval. Zvykli sme si brať na ľahkú váhu udalosti zo života svätých, v ktorých sa diabol prejavuje ako osoba. Udalosti zo života otca Pia a mnohých iných svätcov nás trochu znepokojujú, no sú pre nás prinajmenšom čudné. Otázka však zostáva naďalej nezodpovedaná. Postavil sa naozaj niekto proti Ježišovi na púšti počas jeho štyridsaťdňového pôstu? Bol Boží Syn pokúšaný priamo a osobne na začiatku svojho verejného pôsobenia anjelom smrti - Satanom? Kresťanstvo vo svojom jadre verí a liturgická prax to potvrdzuje, že Satan je mocný a zlý. Je blízko nás a snaží sa nás zničiť. Neprekvapuje nás, že Ježiš nás učil modliť sa: „...a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého“? Niektorí vďačne popisujú hriech ako asociálne správanie, ktoré je vrodené, alebo je získané zlou výchovou. Ježiš ale nestál na púšti zoči-voči akýmsi sociálnym priestupkom. Bol vystavený trom najnebezpečnejším pokušeniam, ktoré diabol môže uvrhnúť na každú ľudskú bytosť - túžbe po telesných rozkošiach, chamtivosti a ctižiadostivosti. Tieto pohnútky, prameniace z našej padlej prirodzenosti, však pôsobia iba ako prostriedky slúžiace k transportu zla z pekla na našu zem. Nemýlme si umelecké výtvory minulých storočí so skutočnosťou, ktorú tieto výtvory iba zobrazujú. Nemusíme sa naháňať za démonmi s rohami a chlpatými chvostami, aby sme vysvetlili zdroj každého pokušenia. Otvorme len oči a pozrime sa okolo seba. Peklo naozaj navštívilo našu zem. Všimnime si len hrozný rozmer fyzického a psychického utrpenia, ktoré doľahlo na svet a zdá sa, akoby malo dnes vo svete prevahu. Všimnime si zlobu, krutosť a silu zla, ktoré sú príčinou smrti mnohých miliónov ľudí. Stále pretrváva mnoho chorôb a hladu a to iba pre ľudskú neschopnoť sústrediť svetový mozgový potenciál a hmotné zdroje na odstárnenie takéhoto strašného utrpenia. Celý svet je chorý a znetvorený temnými silami a mocnosťami zla, ktoré vytvárajú mučiarne,  plynové komory a koncentračné tábory. Milióny nevinných detí sú zabíjané v lone svojich matiek, a to s ich súhlasom, i keď by práve matky mali najviac chrániť svoje potomstvo. Jedna skupina ľudí vraždí a vyháňa zo svojich domovov inú skupinu ľudí len preto, že sú iní. Veľkolepé stavby, ktoré by mohli slúžiť ľuďom, sú ničené tými najmodernejšími zbraňami. Milióny ľudí umierajú od hladu len preto, že sa pre nich nenájde v bohatých štátoch trocha prostriedkov, ktoré by postačili na ich záchranu, zatiaľ čo mocní tohto sveta bez mihnutia oka vyčlenia miliardy dolárov na zabíjanie nevinných ľudí supermodernými bombami navádzanými satelitnými systémami a laserovým lúčom. To všetko spôsobuje človek, ktorý sa nechal oklamať Satanovou lžou natoľko, že v zle, ktoré pácha sám, vidí dobro a okrem toho si svoje počínanie dokáže aj „logicky“ zdôvodniť. Prekvapuje nás, že Ježiš mal rád, keď sa okolo neho zhromažďovali deti? Veď im patrí nebeské kráľovstvo. Ich nevinnosť a čistota sú v ostrom kontraste k tomu, čo Satan spôsobuje na zemskom povrchu prostredníctvom dospelých. Satan je padlý anjel. Jeho biblické meno je Lucifer, čo znamená Nositeľ svetla. V raných dobách bol v kresťanskom umení zobrazovaný ako mladý, krásny, okrídlený mládenec so zdôraznením jeho oslňujúcej anjelskej krásy a z neho vyžarujúceho jasu. Všetko zlo má satanský pôvod. Ježiš sa stretol na púšti z tváre do tváre s pôvodcom zla. Mohutný duchovný boj sa odohral mimo možnosti nášho chápania. Definitívne bola Satanova moc zlomená na kríži. Dnes Satan spôsobuje zlo iba vtedy, keď našimi hriechmi bránime Ježišovi, aby nás chránil. Robíme dobre, keď sa obávame diablovej moci a zloby. Vo chvíľach strachu, keď cítime blízko nás prítomnosť zlého ducha, máme sa obracať s veľkou dôverou k Ježišovi a k našej Nepoškvrnenej Mamke. Keď bol Ježiš tu na zemi, zvolal: „Odíď, Satan!“ Túto modlitbu môžeme opakovať v dôvere v Ježišovu ochranu, lebo On zvíťazil nad diablovou lsťou. Jeho ranami sme boli uzdravení. Nebo a zem sú pod úplnou vládou všemohúceho Boha. Je pravda, čo hovorí sv. Peter: „Buďte triezvi a bdejte! Váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral. Vzoprite sa mu, pevní vo viere, a vedzte, že také isté utrpenie dolieha na vašich bratov po celom svete.“ (1 Pt 5, 8-9). Máme sa obávať zla a diablovho pôsobenia - toho sme sa zriekli pri krste. Oblečme sa do výzbroje viery a s Kristom po našom boku bojujme dobrý boj viery. Uprostred temnôt zla volajme k nášmu Pánovi, ako volal Peter uprostred prudkej búrky: „Pane, zachráň ma!“ Ježiš chytil mocne Petrovu ruku a zachránil ho pred utopením v morských vlnách. Boh nás chráni pred smrteľným jedom diabolskej lsti prostredníctvom Nepoškvrneného Počatia Panny Márie. Žiaden hriech ani žiadne zlo sa Jej nikdy nedotklo. Preto sa Satan nemôže k Márii ani priblížiť. Božia mocná sila a spasiteľná láska k stvoreniam môže diabla zastaviť v jeho ničiteľskom diele. Všetko, čo diabol zničil v Raji, keď nás oddelil od Božej dôvernej lásky, nám už bolo odpustené, urovnané a uzdravené v Nepoškvrnenom Počatí Presvätej Panny Márie. Ó Mária, bez poškvrny dedičného hriechu počatá, oroduj za nás, ktorí sa k Tebe utiekame.
Spracované podľa časopisu Crusader