Myšlienky Matky Terezy o Panne Márii (1.)

1. Je veľmi, veľmi dôležité, aby sme milovali Božiu Matku. Veď Ona učila Ježiša chodiť, modliť sa, umývať sa a konať všetky veci, vďaka ktorým je náš ľudský život taký pekný. Musela tak konať. A podobne je tomu i dnes - vždy nám ochotne pomôže a naučí nás, ako sa môžeme stať všetkým iba pre Ježiša, ako milovať Ježiša, ako sa k Nemu priblížiť a uvidieť Ho, slúžiť Mu, keď sa mení na trpiaceho úbožiaka.
2. Mária bola skutočnou misionárkou, nebála sa stať služobnicou Pána. Hneď svoju peknú pokoru premenila na živé gesto lásky, keď sa ponáhľala s pomocou navštíviť Alžbetu. Vieme, ako sa táto pokora prejavila voči ešte nenarodenému dieťaťu Alžbety: zachvelo sa v lone matky - prvej ľudskej osoby, ktorá rozpoznala príchod Krista; a potom Božia Matka zaspievala radostne s vďakou a velebením „Magnificat“ (por. Lk 1, 41-56).
3. Veľkosť Najsvätejšej Panny sa zjavila v Jej pokore. Nie je teda ničím zvláštnym, že Ježiš, ktorý žil tak blízko Nej, veľmi chcel, aby sme sa naučili od Neho a od Jeho Matky jedno jediné: aby sme boli tichí a pokorní srdcom.
4. Nik nás tak vynikajúco neučí pokore ako Mária. Ako služobnica Pána bola úplne „prázdna“ a Boh Ju naplnil milosťou. „Milosti plná“ znamená plná Boha. Služobnica je pripravená slúžiť niekomu, plniť želania tejto osoby s vierou a radosťou, patrí jej bezvýhradne. Je to základný prvok špirituality našej komunity. Úplne poddanie sa znamená: byť k dispozícii Bohu, dovoliť, aby si mnou poslúžil podľa svojej vôle, byť Jeho služobníčkou a patriť Mu.
5. Ona nás naučí svojej pokore: hoci plná milosti, je len služobnicou Pána; hoci Matka Božia, predsa plniaca úlohu služobnice v Alžbetinom dome; hoci Nepoškvrnená, predsa stretá Ježiša poníženého, nesúceho svoj kríž, pod ktorým stojí ako jedna z nás, ako keby bola hriešnicou čakajúcou na rozhrešenie. Berme si z Nej príklad, lebo čím väčšie sú milosti, ktorými sme boli obdarované, o to s väčšou a nežnejšou láskou sa dotýkajme malomocných, umierajúcich, opustených, nechcených. Berme si z Nej príklad, prijímajme kríž bez ohľadu na okolnosti, za akých na nás dolieha. Nech pokora Máriinho srdca naplní moje srdce. Nauč ma, tak ako si učila Ježiša, aby moje srdce bolo tiché a pokorné a aby som oslavovala nášho Otca.
6. Prosme Najsvätejšiu Pannu, aby urobila naše srdcia „tichými a pokornými“ podľa vzoru Jej Srdca. Veď skrze Ňu a v Nej sa utvorilo Ježišovo Srdce.
7. Koľko sa môžme naučiť od Najsvätejšej Panny! Mala v sebe toľko pokory, pretože sa úplne darovala Bohu. Bola plná milosti. Dokázala využiť všetku všemohúcu silu, ktorou bola obdarená: Božiu milosť.
8. Všimnite si, ako Nepoškvrnená Panna prejavuje poslušnosť anjelovi: „Nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ (Lk 1, 38) Koho slova? Anjelovho slova - lebo prišiel v mene Boha. Bol k Nej poslaný Bohom. Ona, Kráľovná Neba, preukazuje poslušnosť anjelovi. Bola tiež poslušná sv. Jozefovi, ktorého vrúcne milovala a bola mu oddaná. Ona videla vo sv. Jozefovi Toho, ktorého pre Ňu na zemi zastupoval.
9. Najsvätejšia Panna bola plná Boha, pretože žila výlučne pre Boha a seba pokladala iba za služobnicu Pána. Nech nám to slúži ako vzor pre naše správanie.
10. V Evanjeliu čítame, že Boh tak miloval svet, že mu dal svojho Syna. Daroval ho obyčajnej, jednoduchej, mladej žene. Bola najčistejšou, najsvätejšou ľudskou bytosťou. Keď ho prijímala a vedela, kým je, povedala len: „Hľa služobnica Pána, nech sa mi stane podľa Tvojho slova!“ (Lk 1, 38) Aké to bolo slovo? „Staneš sa Matkou Ježiša“. Preto vždy opakujem, že nik na svete by nemohol byť lepším kňazom než najčistejšia Mária. A napriek tomu zostala iba služobnicou Pána. Ježiš ju nevysvätil.