Blahoslavenstvá  (III.)

Byť tichým človekom

V tomto odporúčaní nás Pán Ježiš nabáda, aby sme nepoužívali násilie (Mt 5, 5).

 

1. Kto je tichý človek?


Tichý človek podľa tohto blahoslavenstva je ten, kto neponižuje svojho protivníka. Podľa Božieho zámeru, ktorý nestotožňuje hriešnika s hriechom, človek tichý dokáže  od človeka, ktorý ho napáda, odvrátiť blud i násilie. Túži presvedčiť ho a nie poraziť. Keď to nemôže dosiahnuť, trpí sám. Často  je utrpenie pre deformáciu iného väčšie ako predchádzajúca bolesť.
Takýto postoj si vo svojom živote osvojil aj slávny vodca Indov Mahathma Gándhí. Svedčia o tom jeho slová:
„Všade tam, kde hrozí konflikt, všade, kde ide o tvrdý odpor protivníka, premáha ho jedine láska. Protivníkovi treba preukazovať takú istú úctu, ako sebe samému. Nemá nám ísť o zbavenie protivníka ozbrojenej sily, ale o odstránenie násilia z jeho srdca.
Chráň si česť, neprikazuj inému trpieť, ale len sebe.
To, čo získaš terorom, trvá len toľko, ako sám teror.“
Tieto slová, ktorých autorom je Ind, ktorý nebol kresťanom, dokazujú všeobecnú platnosť a stálu aktuálnosť Ježišovho Evanjelia.
 

2. Ako sa stať tichým človekom?


Tichým človekom nie je nik automaticky, ale sa ním stáva postupne. Na ceste k tichosti sú stanovené etapy. Prvou z nich je mlčanie. Slovné alebo písomné útoky iných musíme dokázať „tráviť“ vo vnútri tak dlho, ako je to potrebné. Podmienený reflex musí byť nahradený zrelou úvahou, impulzívnosť a agresivita múdrosťou.
Druhou etapou, ktorá vedie k tichosti, je trpezlivosť. Aj ona má svoje stupne: najprv znášanie ťažkostí bez reptania, potom bez hľadania útechy, nakoniec láska ku krížu. Vďaka nej ťažkosť, s ktorou sa tichý človek stretáva, ho nezlomí, ale  zdokonalí. Trpezlivosť má aj tú vlastnosť, že pri dosahovaní vlastných cieľov nevovádza ľudí do melanchólie, či fanatizmu, chráni pred frustráciou z istých prekážok alebo neúspechov.
O svojej ceste k tichosti hovorí ekumenický patriarcha Konštantinopola takto: „Najťažšiu bitku treba zviesť sám so sebou, treba sa odzbrojiť. Túto bitku som viedol celé roky. Bola strašná, ale som odzbrojený.“
 

3. Oplatí sa byť tichým človekom?


Ježiš Kristus nás ubezpečuje, že budúcnosť patrí ľuďom, ktorí sú tichí. To oni  zmenia tvár zeme, zvestovatelia ducha obnovia jej vzhľad. Budú vlastniť zem vďaka vytrvalosti a dôslednosti, nie vďaka vojnám. Tak, ako to robil Ježiš Kristus a Jeho Cirkev. Podľa sv. Vincenta z Pauly keď nám ide o dosiahnutie cieľa, máme byť nepokrivení a neochvejní a pri používaní prostriedkov k jeho dosiahnutiu máme byť láskaví a pokorní.
 

o. Stanislav Maciaszek OFMConv.