Spoločné stanovisko k problému  klonovania človeka

Konferencia biskupov Slovenska a  Evanjelická  cirkev augsburského vyznania na Slovensku so znepokojením prijali  správu o vyklonovaní ľudského embrya americkou spoločnosťou  Advanced Cell  Technology. Podľa predstaviteľov oboch cirkví  klonovanie zásadným spôsobom  odporuje dôstojnosti človeka a dobru jednotlivca  i celého ľudského  spoločenstva. Predstavuje neprípustné zneužitie  medicíny a vedeckého pokroku  v oblasti biomedicínskych vied. Každá ľudská  bytosť od okamihu svojho počatia  má právo na úplné rešpektovanie  a ochranu svojho života, jeho  nenarušiteľnosti, biologickej,  duševnej a duchovnej identity a integrity, ako  aj na ochranu  pred každým zneužitím a manipuláciou. Počatie človeka metódou  klonovania by predstavovalo hrubú manipuláciu a zneužitie zasahujúce  daného  jednotlivca už na samom úsvite jeho osobnej existencie  a vytváralo by  predpoklady závažných osobných a sociálnych  dôsledkov, jeho ďalšej  diskriminácie a zneužitia. Znamenalo by tiež  ohrozenie, ba prevrátenie a  zničenie základných ľudských hodnôt  a vzťahov, na ktorých stojí existencia i  budúcnosť ľudskej  spoločnosti a civilizácie (napr. rodina, rodičovstvo,  pokrvné  príbuzenstvo, národné a etnické spoločenstvo, atď.). Z uvedených  dôvodov je potrebné túto metódu umelého počatia rozhodne a  jednoznačne  odsúdiť a žiadať jej bezpodmienečný zákaz.
 
Mons.  Prof. ThDr. František  Tondra, biskup, predseda Konferencie  biskupov Slovenska
Doc. ThDr.  Július Filo, generálny  biskup ECAV na Slovensku
Bratislava 27.  novembra 2001