M.I.

Na obálke každého výtlačku „Rytiera Nepoškvrnenej“, tak poľského, ako aj japonského či talianskeho (alebo slovenského, pozn. prekl.), môžme vidieť z ľavej strany postavy Nepoškvrnenej písmeno „M“ a sprava písmeno „I“.
Čo znamenajú tieto písmená?
„M. I.“ je skratka medzinárodného názvu „Rytierstvo Nepoškvrnenej“, no v latinskom jazyku, čiže „Militia Immaculatae“. Táto skratka pochádza z latinčiny preto, lebo je to cirkevný a nadnárodný jazyk.
Skratka „M. I.“ vystihuje  celú podstatu združenia Rytierstvo Nepoškvrnenej.
Je predovšektým „I.“, t. j. Immaculatae, čiže Nepoškvrnenej. Ideálom každého z členov je patriť Nepoškvrnenej, byť Jej služobníkom, dieťaťom, nevoľníkom z lásky,  vecou a majetkom a pod každým menom, aké len láska ku Nej vymyslela, alebo kedykoľvek dokáže vymyslieť - Jej; byť Jej v každom ohľade, a to na celý život i smrť i večnosť. A patriť Jej bezhranične, neodvolateľne, navždy. A čoraz väčšmi, čoraz dokonalejšie sa stávať Jej, pripodobňovať sa Jej, zjednocovať sa s Ňou, stávať sa akoby Ňou samou, aby Ona čoraz väčšmi dušu ovládala, uchopila ju úplne a  i skrze ňu Ona sama aj myslela, aj hovorila, aj milovala Boha a blížnych a - konala. Toto je ideál: patriť Jej, Nepoškvrnenej, Immaculatae - „I“.
Kto sa takto čoraz dokonalejšie stáva Jej, ten tiež čoraz väčšmi vyžaruje do svojho okolia a povzbudzuje iných k čoraz lepšiemu spoznávaniu Nepoškvrnenej, k čoraz horlivejšej láske ku Nej, k čoraz lepšiemu približovaniu sa  k Nej a k zasväteniu sa Jej, až kým sa tak isto bezhranične nestaneme - Jej. Taká duša, ktorá patrí Nepoškvrnenej, získava čoraz viac iných  duší pre Ňu, a to všetkými dobrými prostriedkami, a stáva sa nielen majetkom Nepoškvrnenej, ale aj Rytierom, Rytierkou, Miles - „M.“
Toto je význam „M.“ a „I.“, čiže skratky „M.I.“
Nech nám to každý pohľad na obálku „Rytiera Nepoškvrnenej“ pripomína.
 
sv. Maximilián M. Kolbe