Desiate narodeniny

Zdá sa mi takmer neuveriteľné, milí naši čitatelia, že je to už desať rokov od chvíle, keď sme sa Vám na Vianoce 1991 po prvýkrát prihovorili na stránkach slovenského Rytiera Nepoškvrnenej. Už desať rokov sme veľká rodina čitateľov a tvorcov časopisu, ktorý má byť predovšetkým časopisom našej nebeskej Matky.Chceme naším skromným dielom prispievať k tomu, aby bol Rytier Nepoškvrnenej časopisom podľa želania sv. Maximiliána, teda časopisom, ktorý „získava srdcia čitateľov pre Krista skrze Nepoškvrnenú“.
Pomoc a ochranu Nepoškvrnenej sme pociťovali najmä v tých najťažších chvíľach, keď všetko nasvedčovalo tomu, že ďalšie číslo „Rytiera“ už nevyjde. Keď sme si uvedomovali, akú nedokonalú prácu Vám môžeme na stránkach nášho časopisu ponúknuť, keď sme sa stretávali s rozličnými prekážkami tam, kde by  sme skôr hľadali pomoc. Nech Vám dobrotivý Pán na príhovor Panny Márie odplatí Vaše modlitby, obety, podporu a priazeň, bez ktorej by ste tento časopis nedržali v rukách.
Sme Bohu nesmierne vďační za každého čitateľa, ktorého náš časopis povzbudil či potešil v ťažkých chvíľach, za každú dušu, ktorá sa aj vďaka nemu dostala o krôčik bližšie k Nepoškvrnenej. Veď to je naším cieľom. Vydávať pre Vás časopis, ktorý bude úplne patriť Nepoškvrnenej. Časopis, ktorý bude možno technickou kvalitou veľmi vzdialený od svetských moderných plnofarebných časopisov,  bude však členom Vašich rodín.
Vaše listy, v ktorých nám píšete o tom, že Rytier Nepoškvrnenej Vás oslovuje, čakáte naň, že Vám pomáha rásť vo viere, sú pre nás obrovským povzbudením a odmenou.
Pri oslave jubilea Rytiera Nepoškvrnenej pamätáme v modlitbách na všetkých Vás,  naši milí čitatelia, na všetkých dobrodincov tohto diela, na všetkých, ktorí stáli pri zrode „Rytiera“, na všetkých, ktorí počas uplynulých rokov spolupracovali pri jeho príprave, tlači,  distribúcii či propagácii. Osobitne chcem spomenúť našich veľkých dobrodincov - bratov minoritov v Niepokalanowe, kde spočiatku úplne zadarmo, neskôr za nízke ceny,  až do konca roku 2000 tlačili „Rytiera“. Pre všetkých, ktorí sú akýmkoľvek spôsobom spojení s týmto dielom, vyprosujeme na príhovor Presvätej Panny  všetky milosti a dary pre dušu i telo, ktoré najviac potrebujú. Sme presvedčení, že Nepoškvrnená nezabúda na žiadneho svojho ctiteľa, ani na ten najmenší prejav lásky k nej. Ona je tou najmocnejšou Orodovnicou.
Pamätáme taktiež na všetkých čitateľov a dobrodincov nášho časopisu, ktorí nás predišli do večnosti. Prosíme za ich večné šťastie a veríme, že sa budú za nás prihovárať pred Božím Trónom, že zabezpečujú pre dielo Rytiera Nepoškvrnenej - povedané jazykom dnešného sveta - akýsi „nebeský lobbing“.  Ak sme vlastnou vinou priniesli na stránkach  tohto časopisu za uplynulých desať rokov niečo, čo si podľa Vás nezaslúžilo byť uverejnené v časopise patriacom Matke Božej a namiesto povzbudenia Vám duchovne nedalo nič, ospravedlňujeme sa Vám za to. Uvedomujeme si svoju nedokonalosť a o to väčšmi Vás prosíme o Vaše modlitby.
Do druhého desaťročia vydávania „Rytiera“ chceme vykročiť s jedinou túžbou, aby budúcnosť tohto diela úplne viedla naša Nebeská Matka. Jej toto dielo zverujeme a odovzdávame do Jej materinskej ochrany.
Ešte raz Vám v mene celej redakcie ďakujem za desaťročie Vašej priazne, podpory, povzbudenia a modlitieb. Nech Vás Božské Dieťa, ktorého príchod k nám onedlho oslávime, na príhovor svojej Matky sprevádza svojím požehnaním.
 
Dariusz Żuk-Olszewski