Kongregácia Sestier  služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie

Kongregácia Sestier  služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie existuje na základe pápežského práva. Vznikla 28. augusta 1892 na sviatok Zosnutia Presvätej Bohorodičky v dedinke Žužeľ na západnej Ukrajine. Myšlienka založiť rehoľné zhromaždenie sa zrodila v mysliach otcov baziliánov, ktorých k tomu viedla nevyhnutná potreba Cirkvi a morálne ubitého ľudu východného obradu na Ukrajine. Situácia si nutne vyžadovala apoštolskú kongregáciu a na Ukrajine boli v tom čase len klauzúrne sestry baziliánky. Túto myšlienku taktiež silno pod-nietil o. Ščepkovský,SJ, muž svätého života. Keď sa s ním otcovia baziliáni radili o založení, povedal im pamätné slová: ,, Verte mi, ctihodní otcovia, kým vo vašom obrade nebudete mať také Zhromaždenie - sestry apoštolky, všetky vaše námahy, či už horlivých farárov alebo misionárov, neprinesú trvalého úžitku, lebo najdôležitejšia a prvoradá práca na poli nábožensko - mravnom je výchova detí a ženskej mládeže, a k tomu nutne treba rehoľníc." Táto myšlienka silno povzbudila o. Seleckého, farára v Žuželi, i o. Lomnického, OSBM, ktorí sa spolu s prvou sestrou služobnicou - Jozafatou Michaelou Hordaševskou, považujú za zakladateľov prvej apoštolskej  kongregácie východného obradu.
Božím znamením pre začiatok nového bola žiadosť troch dievčat o vstup do kláštora. Boli chudobné a vo vtedajšej dobe bolo potrebné pre vstup ku klauzúrnym sestrám veno a vyššie vzdelanie. Otca J. Lomnického silno oslovila otázka jednej z nich: ,,A pre chudobné dievča, ktoré chce slúžiť Bohu, nie je nijaká možnosť?" Tieto slová sa stali akýmsi štartom k rozhodnutiu a začatiu realizácie nového diela - založeniu činnej ženskej rehole.
V súčasnosti sestry služobnice Nepoškvrnenej Panny Márie pôsobia v dvanástich štátoch. Na Slovensko prišli v roku 1928 na pozvanie bl. O. biskupa P. P. Gojdiča. S apoštolskou činnosťou Sestier SNPM sa o. b. Gojdič zoznámil pri návšteve Haliča v roku 1927. Oboznámil sa najmä s ich prácou v školách. Ich výchovná práca sa mu veľmi páčila, a preto sa rozhodol pozvať tieto sestry aj do svojej eparchie. Spočiatku Sestry Služobnice pracovali v bohoslovec-kom seminári a neskôr v biskupskej rezidencii. Popritom učili nábožen-stvo. Neskôr začali pracovať v eparchiálnom sirotinci, ktorý dal vybudovať o. biskup Gojdič.
V súčasnosti  sestry z našej kongregácie pôsobia v 11 farnostiach, a to: v Prešove, Košiciach, Ľutine, Snine, Michalovciach, Humennom, Sobranciach, Poprade, Spišskej Novej Vsi, Gelnici a Starej Ľubovni. Venujeme sa katechizácii na základných školách, farskej katechéze, vedieme detské a mládežnícke zbory, liturgický spev, staráme sa o Božie chrámy, o chorých a starých, venujeme sa výchove detí v materskej škole a tiež starostlivosti o mentálne a telesne postihnuté deti.
Zasväcujúc sa v Kongregácii chceme vytvoriť spoločenstvo lásky, aby sme tak predložili poslanie Krista podľa príkladu Nepoškvrnenej Panny Márie. Prečo práve Nepoškvrnená má dôležité miesto v našej  Kongregácii? Práve Ona je po Ježišovi najvyšším vzorom zasväteného života, teda vzorom úplnej odovzdanosti sa Bohu. Je silným príkladom toho, ako sa stať tým, kto nosí bohatstvo Jeho mystéia všetkým ľuďom. Silným vzorom pre sestry Služobnice je tiež ich zakladateľka - sr. Jozafata Hordaševská, ktorú Sv. otec Ján Pavol II. v roku 2001 vyhlásil za blahoslavenú.
Na Slovensku pôsobíme už 75 rokov a ďakujeme Bohu za všetko, čo skrze nás vykonal. Nech nás neustále požehnáva a chráni, pretože všetko, čo robíme, je jeho dielo spásy pre tento svet.
 
Sestry služobnice Nepoškvrnenej Panny Márie