„Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán...”(Ž 34, 9)

Byzantská liturgia v katolíckej Cirkvi (2.)

Liturgia - (z gr. leitourgia - verejná služba pre ľud.) V širšom zmysle liturgia je súhrn všetkých oficiálnych bohoslužieb Cirkvi. Byzantský obrad slovom liturgia označuje tú najsvätejšiu bohoslužbu, v ktorej sa premieňa chlieb a víno na Telo a Krv Ježiša Krista. Pre presné rozlíšenie, od iných sa táto bohoslužba  nazýva Svätá liturgia. Pôvod Svätej liturgie je v Poslednej večeri, na ktorej Ježiš Kristus premenil chlieb na svoje Telo a víno na svoju Krv. Apoštolom zároveň prikázal, aby oni konali to isté. Obrad Svätej liturgie v hlavných črtách sleduje líniu Poslednej večere: oslava Boha, čítanie Svätého písma, vďakyvzdávanie, premenenie, sväté prijímanie, vďakyvzdávanie po sv. prijímaní.
Jednotlivé časti sú: proskomídia, liturgia katechumenov a liturgia veriacich. Vysvetlime si ich.
Proskomídia - príprava darov: Je tá časť sv. liturgie, v ktorej sa pripravujú a požehnávajú obetné dary: chlieb a víno zmiešané s vodou pripravené na obetu. V byzantskom obrade sa pri proskomídii používa päť chlebov. Z nich sa vykrojujú jednotlivé častice a na diskos (patena) sa ukladajú tak, aby symbolizovali Cirkev na čele a v strede s Kristom. Následne sa dary zakrývajú a okiadzajú ako prejav ich dôležitosti a hodnoty.
Liturgia katechumenov: Na začiatku kňaz (diakon) okiadza celý chrám. Dym sa vznáša v chráme ako  symbol Svätého Ducha. Nasleduje zvolanie: "Požehnané kráľovstvo Otca i Syna i Svätého Ducha..." (naznačí evanjeliárom znak kríža) a liturgia sa začína oslavou cieľa celého Božieho ľudu - Kristovho kráľovstva. Nasledujú prosby veľkej ekténie, v ktorých prosíme o dary potrebné pre náš každodenný život. Tak sa postupne slovami: "..modlime sa k Pánovi" a "Pane zmiluj sa" pokorne približujeme k Bohu. Tým symbo-lizujeme Boží ľud - Izrael, ako stúpa po ceste do večného mesta - Jeruzalema. Túto skutočnosť ešte viac pripomínajú antifóny. Sú to žalmové verše s refrénmi. Medzi troma antifonámi sa spieva malá ekténia, počas ktorej ľud sedí. Po druhej antifóne Cirkev vložila do liturgie jeden z najkrajších spevov na oslavu Ježiša Krista vyjadrujúc vieru v jeho božstvo i človečenstvo: "Jednorodený Synu i Božie Slovo..." Posledná antifóna povzbudzuje veriacich k vstupu do Božej prítomnosti. Na sviatok sv. Cyrila a Metoda to budú blaženstvá: "...Blažení chudobní v duchu...".
Vrcholom púte pre Židov bol vstup do mesta - Jeruzalem. Ježiš na Kvetnú nedeľu vstupoval do tohto mesta ako Kráľ, ako Mesiáš, aby zavŕšil ohlasovanie evanjelia svojou obetou na kríži. Tak aj tzv. malý vchod s evanjeliárom, predznamenáva vrcholné okamihy liturgie. Tým sa poukazuje nielen na obetu Ježiša Krista, ale aj na jeho slovo, ktoré svieti  národom celého sveta. Na záver malého vchodu kňaz (diakon) pozdvihuje Evanjelium a vyzýva veriacich: "Premúdrosť! Stojme úctivo!" Ľud odpovie: "Poďte, pokloňme sa a padnime pred Kristom..." a skláňajú svoje hlavy. Tým všetci verejne vyznávajú prítomnosť Ježiša Krista v živom Evanjeliu.
Nasledujú spevy o svätých (dnes: o Cyrilovi a Metodovi). Po kňazskej modlitbe nasleduje spev: "Svätý Bože, Svätý Silný..." Pomaly vstupujeme k jednému z vrcholov liturgie, preto je potrebné, aby sme boli očistení a posvätení.
Počas spevu Trojsvätej piesne kňaz s doprovodom odchádza k hornému stolcu, kde zvolá: "Pokoj všetkým!" Týmto pozdravom po svojom vzkriesení pozdravil apoštolov sám Ježiš Kristus. Skutočný pokoj môžeme dostať len od Krista. Biblický ráz bohoslužby zvýrazňuje prokimen, pozostávajúci z jedného či dvoch veršov Svätého Písma. Po ňom nasleduje čítanie z listov alebo skutkov svätých apoštolov tzv. apoštol. Po nich ľud spieva trojnásobné: "Aleluja" s veršami. Nasleduje najväčší okamih liturgie katechumenov - Kristus v osobe kňaza opakuje slová večného Života. Veriaci sa pred čítaním vnárajú znova do Božieho pokoja, a tak pred ním ako aj po ňom spievajú: "Sláva Tebe, Pane, ...".
Po Evanjeliu nasleduje homília. Liturgia katechumenov sa blíži k záveru. Ekténia, ktorá nasleduje po Evanjeliu (homílii), dáva priestor všetkým veriacim, aby ešte raz prosili Boha. Tieto prosby voláme aj úpenlivými. Ich dôležitosť vyjadrujeme trojitým: "Pane zmiluj sa." Po nej nasleduje ekténia za katechumenov.
Liturgia veriacich: Po ekténii za katechumenov nasledujú modlitby veriacich Potom cherubínska pieseň: "My cherubínov tajomne predstavujeme..." Táto pieseň vyzýva veriaceho kresťana, aby opustil, nezaoberal sa v tejto chvíli starosťami života, preto, lebo prichádza vzácny hosť, Kráľ slávy - Ježiš, ktorý je hoden celej našej pozornosti. Sme patrične pripravení vzdávať Bohu chválu, tak ako v nebi cherubíni?
Cez tzv. "veľký vchod" biskup spolu s kňazmi a diakonmi sa odoberie k obetným darom, ktoré sa pripravili v prvej časti liturgie - prokomídii. Tento liturgický úkon symbolicky predstavuje pochovanie Pána Ježiša a takisto aj jeho slávny, druhý príchod na tento svet na konci vekov.
Zvolanie: "Milujme sa navzájom.." značí nepokryteckú lásku bez hnevu a hádok medzi bratmi. Iba takáto láska sa Bohu páči a iba tak môže Boh vypočuť našu modlitbu.
Zvolanie: "Dvere, dvere premúdrosť vnímajme.": V prvotnej Cirkvi sa v tomto okamihu zatvárali dvere chrámu, aby tí, ktorí ešte neboli veriaci, alebo boli vylúčení zo spoločenstva, tak nemali účasť na týchto tajomstvách viery a Eucharistie.
Symbolum: "Verím v jedného Boha..." Používame Nicejsko - carihradské vyznanie viery, ktoré pochádza zo 4. storočia. V liturgii nám slúži na obnovenie si krstných sľubov.
Zvolanie: "Hore srdcia!" - "Máme ich u Pána.": Všetci sme pozvaní zabudnúť na všetko pozemské a upriamiť svoje zmysly k nebu - tam je naša vlasť.
Počas spevu ľudu: "Svätý , svätý, svätý Pán zástupov..." kňaz sa modlí anaforu (kánon). Po slovách premenenia nasleduje pozdvihovanie darov, epikléza - vzývanie Svätého Ducha, modlitba za všetkých členov Cirkvi - oslávenej, trpiacej i putujúcej a osobitne Presvätú Bohorodičku.
Po ukončení anafory znovu nasledujú prosby podobne ako po veľkom vchode. Kňaz sa modlí k Bohu a odovzdáva sa s celým ľudom do jeho moci
"Otče náš,..." je modlitba ktorú nás naučil sám Pán Ježiš. Kňaz počas celej liturgie niekoľkokrát žehná ľud (znak Kristovho pokoja). Odpoveď ľudu je prežehnanie sa. Ježiš vystiera svoje ruky k požehnaniu pre ľud skrze osobu kňaza.
Zvolanie: "Skloňte si hlavy pred Pánom.": Sklonenie hláv odjakživa symbolizovalo poslušnosť a úctu.
"Vnímajme! Sväté svätým.": Je starobylá formula, ktorou vítame tých, ktorí chcú prijať sväté dary.
Modlitba: "Verím Pane a vyznávam, že ty si Kristus..." je chvíľou bezprostrednej prípravy k sv. prijímaniu. Táto modlitba je vyjadrením postoja kajúcnika, ktorý zo srdca ľutuje svoje hriechy. Ak som sa dopustil ťažkého hriechu najprv pristúpim k sviatosti zmierenia až potom k Eucharistii.
Zvolanie: "S Božou bázňou ..." Je to výzva, ak nie sme v stave smrteľného hriechu, aby sme si vzbudili ľútosť nad všednými hriechmi, odložili škrupule a naozaj s úctou, prijali Boha, ktorý sa nám daruje.
Sväté prijímanie: Pod spôsobmi chleba a vína podávajú sa veriacim lyžičkou. Ústa zostávajú otvorené do chvíle, kým kňaz nepodá Eucharistiu (tech. pozn.: mierne zakloniť hlavu, jazyk nevyplazovať).
Po sv. prijímaní veriacich kňaz žehná svätými darmi, pričom prosí Boha, ktorého drží v rukách: "Spas Bože svoj ľud..." (ľud počas požehnania kľačí a žehná sa). Kňaz sa vracia späť do svätyne a po okiadzaní prenáša Eucharistiu na proskomídijník, kde kňaz (diakon) purifikuje. Tým prenesením vyjadruje Kristovo vzkriesenie nanebovstúpenie.
Spev: "Nech sa naše ústa..." zahŕňa v sebe vďaku, oslavu i prosbu.
Záver sv. liturgie tvorí Zaambónna modlitba (prosba za pokoj pre svet, Cirkev, duchovenstvo, ľud) Potom nasleduje liturgické požehnanie a prepustenie.
Záver
Človek od pradávna túži po stretnutí sa s Bohom. Vyhľadáva takéto okamihy. Tou najvzácnejšou chvíľou na zemi je sv. liturgia, kde Kristus ako pravý Veľkňaz Novej zmluvy dáva Bohu to najcennejšie, čo človek má - svoj život za spásu sveta. Verím, že aj keď pre mnohých bude toto stretnutie čímsi novým a nezvyčajným, dokážeme aj napriek tomu otvoriť svoje srdce Kristovi, a tak s Ním nadviazať osobný vzťah - dialóg lásky.
 
o. Peter P. Karoľ, OSBM