VYHLÁSENIE

My, dolupodpísaní katolícki laici a kňazi pri náležitej úcte k poslaniu predstaviteľov politického života Slovenskej republiky, týmto apelujeme na vedenie a svedomie našich zástupcov v Národnej rade SR a vláde.
V ostatnom čase sme svedkami, ako sa elementárne potreby sociálnej ochrany obyvateľstva neustále redukujú iba na ekonomické kritériá. Medzičasom prijaté zákony nezabezpečujú stále väčšej časti obyvateľstva ľudsky dôstojný život bez sociálneho vylúčenia. Rozšírila sa skupina obyvateľstva žijúca na hranici chudoby, ba dokonca pod ňou. Znížením celého komplexu sociálnych dávok pre osoby v hmotnej núdzi je ohrozené právo na život a právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti.
Aj keď si uvedomujeme potrebu reforiem, ich ťarchu by nemali naj-viac znášať tí najslabší, žijúci v chudobe. Apelujeme najmä na kresťansky orientovaných politikov, aby v legislatívnom programe vlády a NR SR dôraznejšie presadzovali sociálnu náuku cirkvi, princíp solidarity zdravých s chorými, bohatých s chudobnými, aby sa naša krajina uberala cestou vyrovnaného hospodárskeho a sociálneho rozvoja bez ďalšej polarizácie.
Náš apel na poslancov a členov vlády je vedený obavami o ďalší osud krajiny, obavami z rozširovania extrémistických politických nálad, zvyšovania kriminality a stáleho zhoršovania demografického vývoja. Svojou výzvou oslovujeme aj činovníkov a pracovníkov ostatných štátnych, verejných a súkromných inštitúcií, ba aj samostatne stojace osoby. Sme si vedomí, že spravodlivosť sa má nekompromisne uskutočňovať aj v hospodárskom živote, ale spravodlivosť bez lásky býva krutosť.
Spravodlivosť požaduje, aby sa sociálny podiel majetku vrátil do spoločnosti. Malo by sa to udiať vo forme dávky z “prepychu“. Táto by sa odvádzala do spoločenského pomocného fondu spravovaného štátom. Fond by sa využíval na pomoc pre kriticky postihnutých ľudí, napr. aj reštriktívnymi národohospodárskymi opatreniami. Majú to aj iné štáty Európskej únie. Spravodlivosť si vyžaduje, aby každý účastník pracovného procesu zarobil za 6 alebo menej dní minimálne toľko, koľko si vyžaduje pokrytie jeho prirodzených potrieb po 7 dní. Špekulatívne potláčania výšky mzdy pomocou machinácií na trhu práce je nemorálne.
Preto je vrcholne nespravodlivé tunelovanie podnikov a umelé vytváranie práceneschopnosti, to je bezohľadná krádež! To nech si uvedomia všetci podnikatelia, ak sa má u nás realizovať spravodlivý sociálny poriadok.

S úctou k právu a láskou k pravde
Anton Neuwirth, Pavol Flajžík, Silvester Krčméry, Helena Barancová, Alojz Rakús, Viliam Baranec, Anton Čulen, Ivana Gregorová, Eva Guldanová, Peter Novoveský, Vladimír Jukl, František Kapusnák, Ladislav Bučko, Vladimír Krčméry a ďalší.

Dňa 14. februára 2004, v deň výročia smrti sv. Cyrila