Matka dobrej rady – Patrónka Albánska

V Genazzano, kde sa dnes nachádza pútnické miesto Matky Dobrej rady, stál kedysi malý kostolík z 10. storočia. V druhej polovici 15. storočia sa istá vdova, augustiniánska terciárka menom Petruccia, rozhodla dať k dispozícii miestnym rehoľníkom všetok svoj majetok, len aby sa tento staroveký kostolík mohol dať opraviť a zväčšiť. Augustiniáni teda začali práce na kostolíku, ale s časom sa ukázalo, že dary ich dobrodinky nevystačia, aby toto krásne predsavzatie a túžba boli naplnené. A preto boli práce prerušené a neprajníci sa začali tejto zbožnej žene vysmievať kvôli jej snom a neúspechu. Napriek tomu, vdova Petruccia (dnes už blahoslavená) s pokojným výrazom tváre im odpovedala a povzbudzovala: „Deti moje, netrápte sa, pretože skôr než zomriem, (a bola vtedy už v pokročilom veku) Blahoslavená Mária a Sv. Augustín pomôžu ukončiť práce na tomto kostolíku.“
A nebolo potrebné čakať na naplnenie tohto proroctva až tak dlho. Boh, na orodovanie svojej nebeskej Matky, požehnal a učinil zázrak. Neuplynul totiž ani rok, keď na slávnosť sv. Marka, počas večernej modlitby miestnych rehoľníkov, 25. apríla 1467 sa na stene tohto kostola objavil zázračným spôsobom obraz (freska) Blahoslavenej Panny Márie. Ako hovoria historici tamtých čias, od tohto dňa začalo putovať mnoho ľudí na toto miesto, aby uvideli a pomodlili sa pred milostivým zazračným obrazom Panny Márie. "Za necelé štyri mesiace", písal istý notár ešte v 15. storočí, "sa tu udialo 159 zázrakov. Ľudia odchádzali z tohto miesta naplnení milosťami a na druhej strane prinášali aj dary, vďaka ktorým bol dokončený nielen kostolík, ale aj bratia augustiniáni si mohli postaviť kláštor pri tomto novom pútnickom mieste a byť tak stále k dispozícii pútnikov".
V tom istom roku (1467), keď sa zazračným spôsobom zjavil na stene kostola v Genazzano obraz Panny Márie, bolo zničené – zrovnané so zemou tureckými moslimami mariánske pútnické miesto v Scutari, na severe Albánska. Podľa viacerých svedkov z tamtých čias, spomínaný obraz Panny Márie v Genazzano bol práve obrazom Matky Dobrej Rady, uctievanej už oddávna v Albánsku. Tradícia vraví, že v tom roku dvaja anjeli na veľkom mraku preniesli milostivý obraz Panny Márie zo Severného Albánska cez more do Talianska, aby ho tak uchránili pred zneuctením a znesvätením, keďže tureckí moslimi nebrali na nič a na nikoho ohľad a ničili všetko čo sa dalo. Faktom je, že albánske mesto Scutari, centrum albánskych katolíkov, a taktiež pútnické miesto Matky Dobrej Rady, ležiace hneď za mestom, boli v roku 1479 úplne zničené a mnoho ľudí v ťažkej bitke položilo život za svoju vieru.
Viera albánskych katolíkov bola ozaj neoblomná, keď po 450-ročnom okupovaní Turkami, v roku 1917 dokázali opäť vybudovať toto centrum mariánskej úcty v Scutari. Ukázalo sa však, že ich radosť netrvala veľmi dlho. Tvrdý komunistický režim Envera Hoxhu, ktorý vyhlásil Albánsko za prvý ateistický štát, v roku 1968 druhý raz zničil a zrovnal so zemou toto posvätné miesto katolíkov. Albánski veriaci pretvrvali aj túto „skúšku ohňom“ a ich viera v Ježiša a Jeho Matku sa ukázala byť ozajstným „zlatom“, čímsi cenným, pevným a neoblomným.
V roku 1992 miestni veriaci vybudovali opäť mariánsky chrám v Scutari a na jeho otvorení, v nedeľu 24. mája, bol prítomný aj Prefekt Kongregácie pre Evanjelizáciu národov - J.E. Jozef kard. Tomko, ktorý vo svojom príhovore povedal: „Zničenie tohto miesta malo byť symbolom vašej prehry a rozbitia jednoty vo viere..., ale albánsky ľud, len čo získal konečne slobodu, s odhodlaním obnovil toto miesto, ako znak zmrtvýchvstania.“
Taliansku svätyňu Matky dobrej rady v Genazzano dodnes navštevuje veľa pútnikov, a navštívila ho v prvej polovici 90-tich rokoch aj najväčšia svätá spomedzi albánskeho národa, Matka Tereza z Kalkaty. A na rozlúčku ju miestni poprosili, aby sa vpísala aj do ich kroniky; a zanechala tam tento odkaz:
Mária, Matka Ježišova, vráť sa domov, do Albánska. My ťa máme radi, my ťa potrebujeme. Ty si naša Matka. Vráť sa domov, do Albánska. My ťa prosíme.
Prosba sv. Matky Teresy bola vyslyšaná, keď o niekoľko mesiacov neskôr, v roku 1993 navštívil Albánsko aj pápež Ján Pavol II. a slávnostne intronizoval obraz Matky Dobrej rady v chráme pútnického miesta pri Scutari.
Na úvod svojej prvej a jedinej apoštolskej cesty v Albánsku Svätý Otec povedal: „Nech sa tento chrám stane pre všetkých neustálou výzvou, aby sme hľadali správnym spôsobom v Bohu pevnú inšpiráciu k obnove ži-vota národa. Nech Najsvätejšia Mária, na ktorú s úctou hľadia aj moslimskí veriaci, vás uchráni, drahí bratia a sestry, od každého pokušenia netolerancie a vzájomnej nedôvery... Drahá albánska Cirkev, dôveruj a hľaď s optimizmom na tvoju budúcnosť! Daj príklad lásky, ktorá nekladie podmienky, lásky bez hraníc...“

Modlime sa aj my aby Boh na príhovor Panny Márie, Matky Dobrej rady, daroval mier a porozumenie národom tohto regiónu, ktoré sú zmietané vzájomnou nenávisťou a bratovražednými vojnami. Prosme Pána, aby sa Jeho Matka stala spojítkom medzi na prvý pohľad nezmieriteľnými národmi v Kosove, aby priniesla trvalý mier a pravý pokoj do každej rodiny na Balkáne.Fr. Jaroslav M. Cár