Septembrová púťdo Mariazellu

Svätý Otec Benedikt XVI. plánuje 8. septembra – na Sviatok narodenia Panny Márie, navštíviť rakúsku národnú svätyňu Mariazell. Pritejto príležitosti aj Rytierstvo Nepoškvrnenej na Slovensku organizuje púť na stretnutie so Svätým Otcom v Mariazelli.

Toto pútnické miesto bolo podľatradície založené 21. decembra 1157.V tomto roku si teda pripomenie850. výročie svojho vzniku. Legendahovorí, že opát Otker z benediktínskeho Kláštora sv. Lambrechta vroku 1157 poslal mnícha menomMagnus do okolia dnešnéhoMariazellu. Túto územnú oblasťdaroval opátstvu ešte v r. 1103vojvoda Henrich III. Spomínanýmních si na cestu zobral sochuPanny Márie vyrezanú z lipovéhodreva. Večer 21. decembra mu cestutakmer pred cieľom zahatal balvan.Magnus sa obrátil s prosbou opomoc na Pannu Máriu. Vtom saskala rozštiepila a uvoľnila cestu. Keďdošiel do cieľa, postavil sochu na peňa začal stavať celu, ktorá zároveňslúžila ako kaplnka i jeho príbytok.Z tohto legendárneho príbehu saodvodzuje pôvod Mariazellu (z nem.Maria in der Zelle – Mária v cele,skrátene Mariazell).Okolo r. 1200 bola drevená cela prebudovaná na románsku kaplnku, očom svedčí aj nadpis nad hlavnýmvchodom s letopočtom 1200. Prvá,dokladmi podložená zmienka onázve „Cell“ pochádza z r. 1243.Kostol našej Milej Panej v Zelli jezachytený v odpustkovej listinesalzburského arcibiskupstva z r.1330, čo dosvedčuje, že bolnavštevovaným pútnickým miestom.V r. 1344 získalo toto miesto právousporadúvať jarmoky. Keď v r. 1365uhorský kráľ Ľudovít I. porazil vmene Božej Matky nepriateľskújazdeckú armádu, na znak vďačnostia úcty k Panne Márii podarovaltomuto pútnickému miestu cennýobraz, ktorý sa dnes nachádza naoltári klenotnice chrámu. S týmtouhorským kráľom je spojená aj stavba gotického kostola a kaplnky,Rytier Nepoškvrnene12 jSeptembrová púťdo MariazelluSvätý Otec Benedikt XVI. plánuje 8. septembra – na Sviatok narode-nia Panny Márie, navštíviť rakúsku národnú svätyňu Mariazell. Pritejto príležitosti aj Rytierstvo Nepoškvrnenej na Slovensku organizu-je púť na stretnutie so Svätým Otcom v Mariazelli.ktorá sa nachádza uprostred chrámu. V tejto kaplnke je umiestnenámilostivá socha Panny Márie.Veľký význam malo pre Mariazelludelenie úplných odpustkovpápežom Bonifácom IX. v roku1399. Tieto odpustky mohli získaťveriaci v týždni po oktáveNanebovzatia Panny Márie.Pre rastúci počet pútnikov gotickýkostol už nestačil, preto sa v roku1644 opát Kláštora sv. Lambrechtarozhodol pre barokové rozšíreniestavby. V priebehu 50-tich rokovbolo dobudovaných po päť kaplniekna bočných stranách bočných lodí,hlavná loď bola predlžená a pribudliaj dve sakristie, vďaka čomunadobudol pôdorys kostola tvarkríža.Ťažkým úderom pre Mariazell bolozrušenie materského kláštora sv.Lambrechta v rokoch 1786 až 1802.V r. 1907 bol kostol povýšený nabaziliku minor a v r. 1957, keď saslávilo osemstoročné jubileumvzniku pútnického miesta, došlo kdôkladnej obnove baziliky.V r. 1983 Mariazell navštívil pápežJán Pavol II. v rámci jeho návštevyRakúska, ktorá sa konala pri príležitosti slávenia tristoročného jubileaoslobodenia Viedne spod tureckéhoobliehania. V máji 2004 sa sa tukonala púť národov, na ktorej sazúčastnili pútnici z ôsmich stredoeurópskych krajín, vrátaneSlovenska.Ako bolo spomenuté, v centre chrámu sa nachádza kaplnka milostivejsochy Panny Márie. Táto soška,vysoká len 48 cm, predstavuje PannuMáriu s Ježiškom na rukách. Jeozdobená slávnostnými šatami, akoto býva na pútnických miestachzvykom. Bez týchto šiat môžemesošku vidieť len v deň patrónkybaziliky – 8. septembra a 21. decembra – v deň založenia Mariazellu.Hlavný oltár, ktorý pochádza zkonca 17. stor. , predstavuje ukrižovaného Krista, ktorého k sebe vyzdvihuje Boh Otec. Pod krížom stojíJežišova Matka a Ján. Ukrižovanýzveruje Matku učeníkovi a učeníkaMatke. Vzťahom Otca k Synovi aučeníka k Matke je naznačený novývzťah Boha k človekovi a človeka kčlovekovi. Dovŕšenie lásky trojjediného Boha (holubica ako symbolDucha Svätého vo svätožiarehlavného oltára) umožní nám ľuďomnový život. Oltár má tvarvíťazného oblúka, čím sa pre násľudí stáva bránou života – bránouprechodu zo smrti do života.Bohostánok oltára tvorí jedinečnýglóbus zo striebra a zlata spriemerom dva metre. Sviatosťoltárna je však prechovávaná vbočnej kaplnke oproti sakristii.Po oboch stranách baziliky je pošesť kaplniek, do ktorých je vchodz bočných lodí. Nad sakristiou inad kaplnkou Sviatosti oltárnej saRytier Nepoškvrnenej 13nachádzajúklenotnice – tu sauchovávajú predmety, ktoréMatke Božejprinášajú pútniciz vďačnosti alebos prosbou opomoc. Okrem užspomínanéhoobrazu PannyMárie od kráľaLadislava I. sa tunachádzajúpočetné votívne dary zo striebra,klenoty, monštrancie, kríže, ružencea krstné mince, ale aj obličkovékamene, prehltnuté predmety amnohé iné. Na severnom chóre jevýstava ďakovných obrazov s výjavmi zázračných udalostí. Tieto obrazyvznikali od 17. do 20. stor. Najužnom chóre sú vystavené votívnedary z bezprostrednej minulosti.V tesnej blízkosti baziliky sanachádza Kaplnka sv. Michalaarchanjela z konca 15. storočia. Tátokaplnka dnes slúži pútnikom, ktorímajú so sebou kňaza a chcúsamostatne sláviť svätú omšu. Pritejto kaplnke sa nachádza Kaplnkasviec. Neďaleko je aj Kaplnka svätéhoprameňa, ktorému sa pripisujeliečivá sila pre tých , ktorí majúchorý zrak. Neďaleko odtiaľ je ajKalvária so 14 zastaveniami krížovejcesty a mechanické jasličky. 15ružencových zastavení je rozmiestnených popri idylickej pútnickej cestemedzi St. Sebastianom aMariazellom.Mariazell sa nachádza len približne220 km od Bratislavy a diaľnicou jemožné dostať sa sem približne za trihodiny. Po ceste sa nachádza aj turistami veľmi navštevované cister-ciánske opátstvo v Heiligenkreuz,ktoré sa od svojho založenia v r.1113 pýši nepretržitou prítom-nosťou cisterciánov.Ak sa nebudete môcť zúčastniť púteRytierstva Nepoškvrnenej na stretnutie so Svätým Otcom v Mariazelli,naplánujte si možno ešte toto letopúť k Magna Mater Austriae, VeľkejMatke Rakúska, ako je tunajšiamilostivá soška nazývaná. Od 12. do14. augusta bude Mariazell svedkompúte mládeže, na ktorej sa predpokladá účasť niekoľkých tisícovmladých z rôznych krajín Európy.Užteraz svojimi modlitbami vyprosujme požehnanie pre túto púť a najmäpre septembrovú púť Svätého Otca.Nech je požehnaním nielen preRakúsko, ale aj pre okolité krajiny.

br. Martin M.Kollár,OFMConv.