Rytierstvo Nepoškvrnenej

„Kto miluje Nepoškvrnenú obetavo ten sa spasí, posvätí a iným k posväteniu pomôže.“

(sv. Maximilián Mária Kolbe)

Čo je to Rytierstvo Nepoškvrnenej?

Rytierstvo Nepoškvrnenej je mariánsko-apoštolské hnutie, ktoré v roku 1917 v Ríme založil sv. Maximilián Mária Kolbe. Členovia hnutia sa volajú rytieri a rytierky Nepoškvrnenej. Tento názov má vyjadrovať ich veľkodušnosť a obetavosť v službe Nepoškvrnenej. Latinský názov Rytierstva Nepoškvrnenej je Militia Immaculatae, z čoho je odvodený aj medzinárodne používaný monogram M.I.

Čo je cieľom M.I.?

Rytierstvo Nepoškvrnenej zhodne so svojím štatútom chce šíriť kráľovstvo Najsvätejšieho Srdca Ježišovho skrze Nepoškvrnenú, čiže slúžiť Nepoškvrnenej v tej misii, ktorú plní ako Matka Cirkvi. Ide tu o obrátenie hriešnikov a hlavne odpadlíkov od viery, nepriateľov svätej Cirkvi, tých, ktorí ešte Krista nepoznajú a o posvätenia všetkých pod ochranov a prostredníctvom Nepoškvrnenej. Rytierstvo Nepoškvrnenej slúži dielu evanjelizácie, pracujúc výhradne skrze Nepoškvrnenú, ako Jej náradie. M.I. sa snaží podľa slov svojho zakladateľa „vniesť do života“ dogmu Nepoškvrneného Počatia Najsvätejšej Panny Márie, čiže použiť v živote praktické závery vyplývajúce z tejto pravdy. Práve preto sa rytieri a rytierky Nepoškvrnenej bezhranične dávajú do dispozície Nepoškvrnenej, chcú plniť jej vôľu a usilujú sa o to, aby sa Nepoškvrnená stala Kráľovnou všetkých sŕdc. Veria, že takto sa najskôr a najdokonalejšie uskutoční triumf Ježiša Krista v celom svete, Jeho vláda v dušiach.

Aké prostriedky používa M.I. v svojom apoštoláte?

Rytierstvo Nepoškvrnenej necháva svojim členom veľkú voľnosť v apoštolskej práci pre dosiahnutie jeho cieľa. Rytieri a rytierky Nepoškvrnenej vo svojej apoštolskej práci používajú všetky vhodné prostriedky, podľa rôznych okolností, stavov, podmienok, hlavne tie, ktoré najlepšie slúžia  Nepoškvrnenej. Základom a podmienkou všetkého apoštolátu M.I. je individuálny apoštolát, ktorého veľmi bohatým žriedlom je skutočne kresťanský život. Ako najúčinejšie prostridky sa odporúčajú a využívajú modlitba, pokánie a dobrý príklad. Podľa možnosti sa v apoštolskej práci M.I. používajú moderné masovokomunikačné prostriedky, ako je rozhlas, tlač a podobne. Veľký význam má tiež rozširovanie Zázračného Medailónika, ktoré i náš zakladateľ veľmi odporúčal.

Aké sú podmienky členstva v Rytierstve Nepoškvrnenej?

Podstatnou podmienkou je celkom sa odovzdať Nepoškvrnenej ako náradie v Jej rukách. Sv. Maximilián vraví:"Podstata Rytierstva Nepoškvrnenej je patriť Nepoškvrnenej v každom ohľade". Znakom mariánskeho zasvätenia v Rytierstve Nepoškvrnenej a podmienkou (hoci nie podstatnou) členstva v tomto hnutí je nosenie Zázračného medailónika, ktorý dobre vyjadruje ideu M.I. a je obohatený Máriinými milosťami. Naš zakladateľ veľmi propagoval Zázračný Medailónik a rozširoval ho medzi veriacimi i neveriacimi dúfajúc, že každý, kto ho s dobrou vôľou prijme, skôr či neskôr dostane milosť obrátenia. Členovia M.I. sa podľa možnosti aspoň raz denne modlia nasledujúcu modlitbu: „Ó Mária, bez poškvrny dedičného hriechu počatá, oroduj za nás, ktorí sa k Tebe utiekame, i za všetkých, ktorí sa k Tebe neutiekajú, najmä za nepriateľov Svätej Cirkvi a Tebe odporúčaných.“ V M.I. nič nezaväzuje vo svedomí okrem tých vecí, ktoré Ježiš Kristus alebo Jeho Cirkev prikázali všetkým veriacim.

Ako sa najľahšie stať rytierom alebo rytierkou Nepoškvrnenej?

Treba zaslať do Niepokalanowa prosbu o prijatie do M.I., čím splníme aj poslednú podmienku pre členstvo v M.I., a to zapísanie sa do Knihy Rytierstva Nepoškvrnenej. Bratia v Niepokalanowe vás s radosťou vpíšu do tejto knihy a zašlú vám Diplomček M.I. a Zázračný Medailónik. Po ich obdržaní sa treba (najlepšie v nejaký mariánsky sviatok) vyspovedať a prijať sv. prijímanie a potom sa celkom oddať Nepoškvrnenej, napríklad týmito slovami: „Matka Božia, aj moja Matka Nepoškvrnená dávam sa Ti do vlastníctva bez žiadnej výhrady. Prosím Ťa, ráč ma prijať a použiť ako svoj nástroj k rozšíreniu kráľovstva Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Túžim vždy plniť Tvoju vôľu. Vypros mi u svojho Syna Ježiša Krista milosť vytrvania v tomto prísľube po celý môj život“. Možno tiež použiť formulu, ktorá je uvedená v Diplomčeku M.I. Svätý otec Ján Pavol II. nás povzbudzuje týmito slovami: „Najmilší ! Buďte silní vo viere a s entuziazmom plňte úlohy Rytierstva Nepoškvrnenej, ku ktorému patríte, idúc za náukou a príkladom o. Maximiliána Kolbeho... A nech vás vždy sprevádza moje apoštolské požehnanie, ktoré s veľkou láskou udeľujem vám a všetkým, čo patria do vášho Rytierstva.“(Rím, 18.10.1981)

Plnomocné odpustky pre členov Rytierstva Nepoškvrnenej.

1. V deň oddania sa Nepoškvrnenej a vstupu do jej Rytierstva.

2. Na slávnosť Nepoškvrneného Počatia, 8. decembra.

3. Na slávnosť Zvestovania Pána, 25. marca.

4. Na slávnosť Nanebovzatia Nepoškvrnenej, 15. augusta.

5. Na výročie zjavenia sa Nepoškvrnenej v Lurdoch, 11. februára.

6. Na výročie zjavenia sa Nepoškvrnenej vo Fatime, 13.mája.

7. Na sviatok sv. Františka z Assisi, 4. októbra.

8. Na výročie založenia Rytierstva Nepoškvrnenej, 16. októbra

9. Na výročie zjavenia Zázračného Medailónika, 27. novembra.

Sväté omše slúžené v Niepokalanowe za členov M.I.

1. Každého 15. v mesiaci.

2. Na slávnosť Svätej Bohorodičky Márie,1. januára.

3. Na slávnosť Zmŕtvychvstania Pána.

4. Na slávnosť Nepoškvrneného počatia, 8. decembra.

5. Na slávnosť Narodenia Pána, 25. decembra (Pastierska).

6. Za zomrelých členov Rytierstva Nepoškvrnenej je slúžená jedna svätá omša v každom mesiaci, ako aj v Deň všetkých verných zosnulých.

Úvodná stránka