Z kuchyne Rytiera Nepoškvrnenej

 

Časopis Rytierstva Nepoškvrnenej (MI), založený sv. Maximiliánom.

Slovenské vydanie vychádza štvrročne.

Vydáva Občianske združenie Dielo sv. Maximiliána Márie Kolbeho v spolupráci s Wydawnictvom Ojców Franciszkanów, Niepokalanów, Požsko

Registrácia: MK SR č. 1244/95

Náklad 7500 kusov

Cena 15,- Sk (rovná sa výrobným nákladom)

Adresa redakcie: Rytier Nepoškvrnenej, P.O.Box 9, 951 12 Ivanka pri Nitre, Slovensko.

Tel. kontakt: 0905 311 409

Bankové spojenie: O.Z. Dielo sv. Maximiliána, źudová banka a.s. Nitra, 4 220 020 300/3100

E-mail: rytier@rytier.sk