Mons. Jozef Vrablec:

Mons. Jozef VrablecKňaz,pedagóg a kazateľ. Narodil sa 4. marca 1914 v Závode, okres Senica. Pochádzazo siedmich detí, z toho dve sestry sa stali rehoľnými sestrami a bratbol vysvätený za biskupa.
Po teologických štúdiách bol Jozef Vrablec 5. júla 1937 vysvätený zakňaza a postupne prešiel farnosťami: Trenčianská Teplá, Bošany, Skačany,Dubnica nad Váhom, Močenok, Nitra, Klátová Nová Ves. Od roku 1973 po vymenovaníza generálneho vikára Nitrianskej diecézy biskupom Jánom Pásztorom až dodnespôsobí v Nitre. Bol menovaný za kanonika starobylej sídelnej nitrianskejkapituly a dnes je jej veľprepoštom. Od roku 1971 bol predsedom Slovenskejkatechetickej komisie. Jeho najvýznamnejšia činnosť sa viaže na jeho pôsobeniena CMBF. V rokoch 1980-1983 bol jej prodekanom. V novenbri 1990 ho svätýotec Ján Pavol II. vymenoval za pápežského preláta. V rokoch 1991- 1994bol dekanom RK CMBF UK v Bratislave. Potom pôsobil na Teologickom inštitúteRK CMBF UK v Nitre ako profesor homiletiky. Nie menej záslužná je jehopublikačná činnosť. Bol autorom asi osemdesiat publikácií a množstva článkov.
Mons. Vrablec zostáva naďalej jednýmz najvýraznejších slovenských teológov. Zostáva nezabudnuteľnou osobnosťoupre všetkých jeho bývalých žiakov, kňazov, veriacich a mládež.
19. marca 2003, na sviatok sv. Jozefa, si ho Pán povolal k sebe.

Nezabudnuteľné zostávajú kázne Mons. Jozefa Vrableca. Dokázal nimi nadchýnaťposlucháčov a získať si ich myseľ.  Počas totality sa jeho kázne šíriliako samizdaty a boli prednášané po celom Slovensku pri Svätých omšiach.

Ponúkame Vám zopár kázní uverejnených v našom časopise:

Oživme si vieru v nebo

Pomocnica vo viere

Cesta k šťastiu v Bohu

Aby sme boli jedno

Návod na správny život

Spomienka na Mons. Jozefa Vrableca